การประชุมนานาชาติ Recent Advances in Cancer Therapeutics

  • ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Recent Advances in Cancer Therapeutics ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ract2014.cri.or.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
    29 เมษายน 2557