University of Michigan ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Graduate Summer Session in Epidemiology

  • School of Public Health, University of Michigan สหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Graduate Summer Session in Epidemiology ระหว่างวันที่ 6 - 25 กรกฎาคม 2557 ประกอบไปด้วยหลักสูตร 3 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
    11 มีนาคม 2557