ทุนรัฐบาลสำหรับผู้บริหารไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2557

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามาัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

    - ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 15 ทุน

    - ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 16 ทุน

    ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนฝึกอบรม


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    14 มกราคม 2557