ITD ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม ประจำปี 2557

  • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and Development ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปี 2557 ซึ่งครอบคลุม การอบรมเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC อบรมเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออก ผู้ขนส่งและโลจิสติกส์ กฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ อบรมเครือข่าย SME จังหวัดชายแดน และนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.itd.or.th


  • ที่มา : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
    13 มกราคม 2557