โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 • บัดนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกำลังดำเนินโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชุดทดสอบมีความทันสมัยและครอบคลุมการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่านเขียน)

  ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาข้อสอบตามมาตรฐานสากล คือ ต้องมีการวิเคราะห์ชุดข้อสอบ เพื่อประเมินค่าทางสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง  สถาบันการต่างประเทศฯ จึงได้จัดให้มีการทดลองใช้ข้อสอบ หรือ  Trial Test ขึ้น

  ในการนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ (ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรภายใต้กำกับดูแลของราชการ) ส่งบุคลากรเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบ (สอบครั้งละ 30 คน ขึ้นไป)  กรณีที่มีผู้สอบมากกว่าจำนวน ที่นั่งสอบจะรองรับได้ในรอบเดียว สถาบันการต่างประเทศฯ ยินดีดำเนินการให้มากกว่า 1 รอบ  ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้ที่เคยร่วมทดลองสอบแล้ว สามารถร่วมทดลองได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง


  o  คุณสมบัติของผู้จะทำ “Trial Test”

  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ดี ขึ้นไป 


  o  ประโยชน์ที่บุคลากรของท่านจะได้รับ

  แม้ผลการทดลองใช้ข้อสอบ มิอาจใช้อ้างอิงในกรณีใดๆ ได้  แต่ถือเป็นโอกาสให้บุคลากรในสังกัดของท่านได้ฝึกทักษะในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ               


  o  ระยะเวลาในการทดลองสอบ  ประมาณ 3 ชั่วโมง

  - รอบเช้า  เริ่ม 08.45  - 12.00 น. โดยประมาณ (รวมลงทะเบียนและอธิบายชุดข้อสอบ)

  - รอบบ่าย เริ่ม 13.00  - 16.15 น. โดยประมาณ (รวมลงทะเบียนและอธิบายชุดข้อสอบ)


  o  สถานที่จัดสอบ Trial Test

  - สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการฯ ถ. แจ้งวัฒนะ - - ขอให้สอบที่ห้องสอบของ สถาบันการต่างประเทศฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 (ด้านทิศตะวันออก ลิฟทฺ E-2)     

  - สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ หากประสงค์จะให้ฝ่ายทดสอบไปดำเนินการจัดสอบให้ ณ หน่วยงานของท่าน  (เฉพาะในกรุงเทพฯ)  โปรดให้ความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ให้มีลักษณะเหมาะสม กับการสอบ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ (นั่งเดี่ยว) และกรณีที่มีการทดลองสอบทักษะการฟัง ขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์กระจายเสียงสำหรับห้องประชุม (ฝ่ายทดสอบจะเตรียม notebook และ audio file) เป็นต้น      


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งความประสงค์ และนัดหมายวันสอบ ได้ที่....

  ฝ่ายทดสอบ  ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

  โทร. 0 2203 5000 ต่อ  47007 (สุวนีย์)

  http://www.mfa.go.th/dvifa/

  ทั้งนี้  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดลองสอบ


 • ที่มา : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  20 ธันวาคม 2556