กรมสุขภาพจิตรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557

 • ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2557 จำนวน 3 ทุน รายละเอียดตามประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี2557 ที่แนบกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ

  2. ไม่เป็นผู้มีเงื่อนไขชดใช้ทุน หรือหากมีเงื่อนไขชดใช้ทุนต้องได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อผูกพันการใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน

  3. ส่งใบสมัครเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบฟอร์มสนง.ก.พ.๕ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต www.hr.dmh.go.th

  4. สำหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ไม่ได้แนบผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ มาพร้อมใบสมัคร ต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557

  5. เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน ต้องโอนมารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กรมสุขภาพจิต
  3 ธันวาคม 2556