การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์

  • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Health Collaborative Ministerial Meeting) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

    สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์

    MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON HEALTH COOPERATION
  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    14 ตุลาคม 2556