สถาบัน AIM นำเสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน

  • Asian Institute of Management (AIM) สถาบันเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติด้านการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Program for Development Manager ระหว่างวันที่ 4 - 22 พฤษจิกายน 2556 ผู้สนในสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.aim.edu


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 ตุลาคม 2556