พิธีเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุม Sixth Asian and Pacific Population Conference

  • เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Segment) ของการประชุม Sixth Asian and Pacific Population Conference ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ คำกล่าวเปิดการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    4 ตุลาคม 2556