สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

 • ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 56 - 25 ม.ค. 57 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

  2. หลักสูตร การออกเสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 56 - 25 ม.ค. 57 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

  3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้ม เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 56 - 11 ม.ค. 57 ค่าลงทะเบียน 5,700 บาท

  4. หลักสูตร การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 56 - 14 ธ.ค. 56 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

  โดยทุกหลักสูตรจะมีการทดสอบ pre-test เพื่อจัดกลุ่มในวัน้สาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และสมัครโดยตรงผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02 218 6027, 02 218 6100 โทรสาร 02 218 6027


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  4 ตุลาคม 2556