ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนแก่ข้าราชการการพลเรือน จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Public Adinistration หรือ Public Policy ระยะเวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ)


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    3 กันยายน 2556