สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2557 ทุนระดับมัธยมศึกษา

 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2556 ทางอินเตอร์เน็ท ได้แก่  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  - ทุนตามความต้องการของกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ   จำนวน 2 ทุน  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  - ทุนเล่าเรียนหลวง   จำนวน 9 ทุน

  - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน 18 ทุน

  - ทุนกระทรวงการต่างประเทศ   จำนวน 6 ทุน

  - ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   จำนวน 4 ทุน

  - ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย   จำนวน 3 ทุน

  - ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์   จำนวน 1 ทุน  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ติดต่อสอบถามที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1915


 • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  15 สิงหาคม 2556