การประชุม APEC Health Working Group ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

  • เมื่อวันที่  ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้มีให้ผู้แทนจากสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุม APEC Health Working Group (HWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ที่จัดขึ้น ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้จัดได้เชิญผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง Universal Health Coverage

    ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเรื่องร่างแผนยุทธศาสตร์คณะทำงานด้านสุขภาพ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (HWG Strategic Plan 2013-2015) การนำเสนอโครงการ และความคืบหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ การบรรยายหัวข้อ “Universal Health Coverage as Input for Model for Sustainable Healthcare System” โดยผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่สนใจของเขตเศรษฐกิจฯ ต่างๆ เป็นอย่างมาก อ่านสรุปผลการประชุมคลิกที่นี่


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    2 สิงหาคม 2556