กรมสุขภาพจิตรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศ

 • ด้วยกรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2556 จำนวน 3 ทุนได้แก่

  1. ปริญญาโท สาขา Epidemiology

  2. ปริญญาโท สาขา Psychiatry

  3. ปริญญาโท สาขา Dual Adult and Gerontology Nurse Practitioner

  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) หรือเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต www.hr.dmh.go.th หัวข้อ "ประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน" หัวข้อย่อย "ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556" ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556


 • ที่มา : กรมสุขภาพจิต
  25 กรกฏาคม 2556