SVRI Forum 2013

  • The Sexual Violence Research Initiative จะจัดการประชุม The 3rd International Conference on Sexual Violence Research, SVRI Forum 2013 เพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2556 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.svri.org/forum2013/ หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล์ที่ svri@mrc.ac.za


  • ที่มา : The Sexual Violence Research Initiative
    25 กรกฏาคม 2556