รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๖ (66th World Health Assembly: WHA66)

 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ประกอบด้วยนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๖ (World Health Assembly : WHA) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรัฐมนตรีสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก ๑๙๔ ประเทศสมาชิก เข้าประชุมกว่า ๒,๐๐๐ คน เพื่อร่วมมือกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับโลก เช่น โรคไม่ติดต่อ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสุขภาพเด็กและสตรี สรุปผลการเดินทาง


  ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างการประชุม WHA66

  ๑) กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม ภายใต้หัวข้อ How to ensure the place of health in the next generation of global development goals เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

  ๒) งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 

  ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อาวุโส ของประเทศสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก เข้าร่วม   

  ๓) หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือทวิภาคีกับ Hon. Maithripala Sirisena รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปผลการหารือ   

  ๔) หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐซูดาน

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Bahar Idrees Abu Garda รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐซูดาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปผลการหารือ   

  ๕) หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือทวิภาคีกับ H.E Dr. A F M Ruhal Haque รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปผลการหารือ   

  ๖) หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือทวิภาคีกับ H.E. Mrs. Hathleen Sebelius รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปผลการหารือ   

  ๗) ผู้อำนวยการบริหาร Medicine Patent Pools ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  Mr. Greg Perry ผู้อำนวยการบริหาร Medicine Patent Pools ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ   

  ๘) การประชุม “Good Governance in Pharmaceutical Sector: The case of Thailand and Malawi”

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม Good Governance in Pharmaceutical Sector: The case of Thailand and Malawi” โดยกระทรวงสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมาลาวี และองค์การอนามัยโลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๒ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   

  ๙) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงาน WTO, WIPO and WHO on Trade, Intellectual property and Health 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานของ WTO, WIPO and WHO เรื่อง Trade, Intellectual property and Health จัดโดย H.E. Ambassador Luzius Wasescha, President of the Diplomatic Club of Geneva, and Mr. Thomas Cueni, Director and Secretary General of Interpharma เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Hotel du Lac in coppet สมาพันธรัฐสวิสโดยผู้กล่าวรายงานได้กล่าวว่านวัตกรรมและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเป็นกลไกสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุข การค้าและทรัพย์สินทางปัญญา และได้ให้ความสำคัญแก่นโยบายด้านการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ และการเข้าถึงยา (access to medicine) ซึ่งได้รับผลกระทบจากทรัพย์ทางปัญญาของยาต่อระบบสุขภาพ   

  ๑๐) ศึกษาดูงาน SHOC room (Strategic Health Operations Centre)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ SHOC room (Strategic Health Operations Centre) ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมการรับมือกับโรคระบาด โดยสนับสนุนในเรื่องการการควบคุมและป้องกันโรคระบาด รวมทั้งโรคที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๙๔ ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ Strategic Health Operations Centre โดยหวังว่าวิธีการดำเนินงานของศูนย์จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้ในไทย   

  ๑๑) เข้าร่วมการประชุม Foreign Policy and Global Health Ministers (FPGH Health Ministers Meeting)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม Foreign Policy and Global Health Ministers ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๗ ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาใต้ บราซิล อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ Hotel d’Angleterre นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส แถลงการณ์ร่วม   

 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
  30 พฤษภาคม 2556