เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุข เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสรุปผลการหารือดังกล่าวได้ดังนี้

  ๑. ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงานเบาหวานของเดนมาร์กในประเทศไทย

  ๒. ฝ่ายเดนมาร์กได้กล่าวถึงโครงการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพของรัฐบาลเดนมาร์กเป็นการให้เงินกู้ผ่อนปรน เพื่อการลงทุนพัฒนาด้านสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กดำเนินการโครงการข้างต้นมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ The First and Second Danish Health Project (DKI and DKII) และได้เสนอโครงการ DKIII สำหรับใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน ในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลในเขตชนบท รวมถึง จัดหาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ใหม่และทันสมัยให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว ในวงเงิน ๒.๕ พันล้านบาท

  ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าประเทศไทยมีแผนงบลงทุนตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ในด้านการพัฒนาบริการสุขภาพอัตรากำลัง และงบลงทุน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องจัดดำเนินแผนงบลงทุนตามนโยบายให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเดนมาร์กสามารถจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ DK III ให้กระทรวงฯ เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในภายหลังได้

  ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งฝ่ายเดนมาร์กว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินนโยบายในการจัดระบบสุขภาพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และเรื่องการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานแบ่งปันทรัพยากรกันใช้ และรวมกลุ่มกันทำงาน

  ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้เดนมาร์กเชิญชวนองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ต้องการจะร่วมพัฒนากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดนไทยเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลไทยรับผิดชอบดูแลสุขภาพคนต่างด้าวที่มารักษาที่ประเทศไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรักษาปีละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท

  ๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงนโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย โดยหารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลระหว่าง ๒ ประเทศ และความเป็นไปได้ในการที่รัฐบาลเดนมาร์กจะส่งคนไข้มารักษาในประเทศไทย เนื่องจากเดนมาร์กเป็นกลุ่มในประเทศสแกนดิเนเวีย ทำให้มีข้อจำกัดของทาง European Union (EU) ที่จะต้องส่งคนไข้ไปรักษาในกลุ่มประเทศ EU เท่านั้น ซึ่งรัฐบาลไทยกำลังหาความเป็นไปได้ในการให้มีการส่งคนไข้มารักษาในประเทศนอก EU ต่อไป • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  29 มกราคม 2556