การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 66 และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 133

  • องค์การอนามัยโลกกำหนดจัดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 66 (66th World Health Assembly : WHA) ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2556 และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 133 (133rd Session of the Executive Board : EB) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 พฤษภาคม 2556