เอกอัครราชทูตฯ ราชอาณาจักรเบลเยียมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

 • H.E. Mr. Marc Michielsen เอกอัครราชทูตฯ ราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ และเพื่อหารือเกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยของมกุฎราชกุมารฟิลิปป์ แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม พร้อมด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา และคณะนักธุรกิจเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข คือในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณโรงแรม St.Regis

  ฝ่ายเบลเยียมแจ้งกำหนดการคร่าวๆ ของเจ้าชายฟิลิป ซึ่งมีกำหนดจะพบกับผู้แทนหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเบลเยียมและไทยในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. ฝ่ายเบลเยียมจะจัดการนำเสนอข้อมูล (Information session) ด้านสาธารณสุขแก่นักธุรกิจเบลเยียม ประมาณ ๓๐ บริษัท ในหัวข้อ Biomedical-Healthcare-Pharmaceuticals เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทย นำโดยกระทรวงสาธารณสุขเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการงบประมาณ ความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอนาคตระหว่างไทยและเบลเยียม

  ฝ่ายไทยตอบรับที่จะมีส่วนร่วมการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว โดยเสนอว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะกล่าวถึงนโยบายด้านสาธารณสุขในภาพรวม ยุทธศาสตร์ของประเทศนโยบายเร่งด่วน แผนดำเนินการในอนาคต ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที หลังจากนั้นจะเป็นการเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านสาธารณสุข จากผู้แทนองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเอกชน และโรงเรียนแพทย์คนละประมาณ ๕ – ๑๐ นาที และสุดท้ายจะเป็นการถาม-ตอบ ซึ่งฝ่ายเบลเยียมเห็นด้วยตามที่กระทรวงฯ เสนอ และขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งชื่อผู้แทนที่จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูล รวมถึงนักข่าว (หากมี) ให้ฝ่ายเบลเยียมทราบในโอกาสแรกด้วย

  ฝ่ายเบลเยียมแจ้งว่าจะมีการจัดประชุมสัมมนาทางธุรกิจด้าน Health, Pharmaceutical, Biomedical and Life Sciences ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเวทีให้บริษัทต่างๆ ของเบลเยียมเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ และเทคโนโลยีของบริษัทแก่ผู้เชียวชาญของไทย ซึ่งฝ่ายเบลเยียมได้เชิญผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมฯ แล้ว

  ฝ่ายเบลเยียมแจ้งว่าในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง Biomedical Engineering โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลโดยผู้แทนจากบริษัท Mobelife บริษัท Materialise และบริษัท IMEC ซึ่งฝ่ายเบลเยียมได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และบริษัทเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ แล้ว และหากกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรที่จะเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ก็ขอให้แจ้งฝ่ายเบลเยียม เพื่อจะดำเนินการเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ต่อไป และโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าหากไม่ติดภารกิจก็จะเข้าร่วมการประชุมฯ และหากติดภารกิจก็จะมอบผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ แทน

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าจะมีภารกิจเดินทางไปเยือนเบลเยียม พร้อมกับคณะนายกรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ ซึ่งฝ่ายเบลเยียมแจ้งว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข หรือโรงงานผลิตยาของเบลเยียม สถานทูตฯ ยินดีที่จะประสานงานให้
 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  19 มีนาคม 2556