เอกอัครราชทูตสวิสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • ฯพณฯ นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (H.E. Mrs. Christine Schrane Burgene) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสรุปผลการเยี่ยมคารวะดังกล่าว ดังนี้

  ๑. นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ แจ้งว่าจะมีการจัดการประชุมหารือระหว่างบริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์ของสมาพันธรัฐสวิส และ NGOs เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา เร็วๆ นี้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งสรุปผลการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงฯ ทราบในโอกาสแรก

  ๒ นางคริสทีเนอฯ แจ้งว่าภายหลังจากการประชุมหารือข้างต้น สถานทูตฯ จะเชิญผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับบริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์ฯ ต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบรับในเรื่องนี้

  ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงปัญหาการรักษาผู้ติดสารเสพติดประเภทโคเคนในประเทศไทยและขอคำแนะนำจากประสบการณ์ของสมาพันธรัฐสวิสในการจัดการและการรักษา ซึ่งฝ่ายสวิสแจ้งว่าเคยประสบปัญหาเดียวกันและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องดังกล่าวกับไทย

  ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าไทยมีนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จึงขอความร่วมมือจากฝ่ายสวิสในการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว และไทยแจ้งความประสงค์ในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งนางคริสทีเนอฯ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนไทยในเรื่องดังกล่าว
 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  15 กุมภาพันธ์ 2556