การประชุม WHO/World Bank Ministerial-level Meeting on Universal Health Coverage

  • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WHO/World Bank Ministerial-level Meeting on Universal Health Coverage ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยองค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิเศษระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศต่างๆ จำนวน ๓๐ ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ หันมาสนใจระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สรุปผลการประชุม
  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    26 กุมภาพันธ์ 2556