16th BIMST Public Health Conference

  • เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2555 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMST (Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Singapore) Public Health Conference ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

    ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านต่างๆ  เช่น ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาหารปลอดภัย จริยธรรมของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข วิถีสุขภาพดี สถานการณ์ไข้เลือดออก และการจัดการกับปัญหาวัณโรคบริเวณชายแดน การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น โดยการประชุมในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในปี 2556 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม อ่านรายงานการประชุม คลิกที่นี่


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    17 มกราคม 2556