สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2555-2556

 •  ด้วยสำนัดงานก.พ. แจ้งว่าจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศประจำปี 2555-2556 จำนวน 5 ประเภททุนได้แก่

  1. ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน 20 ทุน

  2. ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ และวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป จำนวน 20 ทุน

  3. ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2556 จำนวน 10 ทุน

  4. ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2556 จำนวน 26 ทุน

  5. ทุนสำหรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ/ความรู้เฉพาะด้าน ประจำปี 2556 จำนวน 5 ทุน

  รายละเอียด และแบบฟอร์มในการสมัครต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม" ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงานก.พ. โทร 0 2547 1955


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงานก.พ.
  27 ธันวาคม 2555