ก.พ. ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งข้อมูลของข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ

  •  ด้วยสำนักงานก.พ. มีหนังสือแจ้งว่ากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อของข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรมในต่างประเทศ เพื่อเป็นระโยชน์ต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตการณ์ฉุกเฉิน เช่นภัยพิบัติ หรือความไม่สงบทางการเมือง สำนักงานก.พ.จึงได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งข้อมูลข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ การศึกษาต่อต่างประเทศ > แบบฟอร์มต่างๆ > แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    19 พฤศจิกายน 2555