การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่ 11

  •  เมื่อวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2555 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 11 (11th ASEAN Health Ministers Meeting: 11th AHMM) ณ โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอด์ สปา จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือและกำหนดนโยบาย แนวทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระหว่างประเทศสามาชิกอาเซียน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม และมีนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 5th ASEAN+3 และ 4th ASEAN-China ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนในช่วงนั้นอีกด้วย    การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนในครั้งนี้ ได้ประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยความร่วมมือจากจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานทั้งภายนอกและในกระทรวงสาธารณสุข การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะเป็นการหมุนเวียนในประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2575


     


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 กรกฏาคม 2555