การประชุมทบทวนบทเรียน (After Action Review: AAR)

  • กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทบทวนบทเรียน (After Action Review: AAR) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ และกำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาอนามัยโลก รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค เป็นประธาน และมีนักวิชาการผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้บันทึกรายงานการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เข้าร่วมการประชุม  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    23 กรกฏาคม 2555