โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555

  • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุ 18 - 30 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นรวม 11 ประเทศ ได้มีโอกาสพบปะและเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ระยะเวลา 53 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย และบรูไน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และที่ www.opp.go.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
    5 เมษายน 2555