MFA Camp: Beyond English

  • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนมัธยม 3 -6 เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน "MFA Camp: Beyond English" ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ให้เยาวชนพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามกำหนดการทั้งหมด ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/MCBE/


  • ที่มา : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
    2 เมษายน 2555