หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course – AOCC) ประจำปี ๒๕๕๕

 • ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course – AOCC) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูงของผู้บริหารในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองานหรือความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองด้วยเทคนิคการพูดชั้นสูง โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้อำนวยการหรือชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบตามกำหนดการตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด


  ผู้สมัครฯ จะต้องได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดดังนี้

  - กรม

  - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  - องค์การเภสัชกรรม

  - สำนัก กอง สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  - สำนักงานรัฐมนตรี

  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกำหนด จากส่วนราชการ/หน่วยงานดังกล่าว พร้อมแนบใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 3 แบบฟอร์ม มาที่สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศฯ และผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดตามระดับของหลักสูตร โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศจะแจ้งผลให้ต้นสังกัดทราบ รายละเอียด และใบสมัครดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง   ติดต่อสอบถาม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๖๒ (ปวร)


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  16 มีนาคม 2555