หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (BEAC) ประจำปี ๒๕๕๕

 • ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (Basic English for ASEAN Community: BEAC) ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของข้าราชการ เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน และได้จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครจำนวน ๒๐ ราย เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนรายละ ๑๖,๐๐๐ บาท สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้ผู้สมัครฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบการกำหนด โดยผู้สมัครที่จะได้รับคัดเลือกจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐานและไม่เคยผ่านหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมาก่อน  ผู้สมัครฯ จะต้องได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๑ ราย จากหน่วยงาน/ส่วนราชการดังนี้

  - กรม

  - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  - องค์การเภสัชกรรม

  - สำนัก กอง สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  - สำนักงานรัฐมนตรี

  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกำหนด จากส่วนราชการ/หน่วยงานดังกล่าว พร้อมแนบใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มาที่สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศฯ (Entry Test) และผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดตามระดับของหลักสูตร โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศจะแจ้งผลให้ต้นสังกัดทราบ รายละเอียด และใบสมัครดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง   ติดต่อสอบถาม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๖๒ (ปวร)


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  5 มีนาคม 2555