ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

  • สำนักนายกรัฐมนตรีออกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ 25 มกราคม 2555 โดยให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ่านระเบียบใหม่คลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 กุมภาพันธ์ 2555