ย้ายสถานที่ทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

  • ตามที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการจัดการทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษการอ่านและการฟัง เพื่อปรับปรุงข้อสอบกลางสำหรับข้าราชการไทยที่จะรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ รวมถึงข้อสอบสำหรับวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ ภาคเช้า (๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.) และภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.) นั้น

    การนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าสถานที่จัดการทดลองข้อสอบจะย้ายไปที่ อาคารที่ทำการสวนกีฬาสาธารณสุข ชั้น ๑ ณ สวนสุขภาพ โดยวันและเวลาสอบตามกำหนดการเดิม     


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    2 กุมภาพันธ์ 2555