การทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

 • ตามที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษการอ่านและการฟัง เพื่อปรับปรุงข้อสอบกลางสำหรับข้าราชการไทยที่จะรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ รวมถึงข้อสอบสำหรับวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดจะจัดการทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวขึ้นในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งได้เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย นั้น

  บัดนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการพร้อมที่จะดำเนินการจัดการทดลองข้อสอบแล้ว ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่

  - ภาคเช้า (เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.)  ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

  - ภาคบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.)  ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่   


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  17 มกราคม 2555