การประชุมระดมสมองเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมระดมสมองผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และมีกำหนดจะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๕  เอกสารประกอบการประชุม

  ๑. กำหนดการ 

  ๒. คำสั่ง

  - คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายระบบสุขภาพโลก

  - คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย

  - คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๓. The Highlights of ASEAN

  - One ASEAN - One Health

  - กระทรวงสาธารณสุขและ ASEAN

  ๔. ประเด็นสำคัญจาก Declaration, Agreements, Recommendations ภายใต้ ASEAN ด้านสาธารณสุข

  - สรุปประชุมสุดยอดอาเซียน

  - ความเป็นมาของ AEC

  ๕. SWOT Analysis 

  ๖. ร่าง ASEAN Strategy

  - ร่างแผนยุทธศาสตร์

  ๗. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  5 มกราคม 2555