การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย

  • คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทยได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ ห้องกมลทิพย์ ๓ ชั้น ๒ โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมดังกล่าวในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย โดยประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และจากองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทยต่อไป

    การประชุมฯ ครั้งนี้ เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายระบบสุขภาพโลก (Global Health Policy Advisory Committee) ได้แต่งตั้งเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    13 ธันวาคม 2554