ประกาศเลื่อนการทดลองข้อสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

  • ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนเรื่องการทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มทดลองข้อสอบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้อสอบการเขียนและการอ่านสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก และกลุ่มที่ 2 ข้อสอบการฟังและการอ่านสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป โดยการทดลองข้อสอบกลุ่มที่ 1 ได้เสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ส่วนการทดลองข้อสอบกลุ่มที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นั้น

    การนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งขอเลื่อนกำหนดการทดลองข้อสอบกลุ่มที่ 2 เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยกระทรวงฯ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    2 พฤศจิกายน 2554