การประชุม The First Technical Working Group Meeting on Health Cooperation

 • เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย ในนามปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุม The First Technical Working Group Meeting on Health Cooperation ระหว่างไทย-บรูไน โดยประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน

  การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กระทรวงสาธารณสุขไทยและบรูไนฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ ซึ่งสาขาความร่วมมือครอบคลุมในหลายด้าน อาทิ การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์ดั้งเดิม การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมธุรกิจด้านการแพทย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมการเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบรูไนฯ เพื่อหารือสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศต้องการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

  การประชุม The First Technical Working Group Meeting on Health Cooperation ในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อกำหนดกรอบกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละสาขาความร่วมมือมีการประสานงานเป็นการภายในจัดทำร่างกิจกรรมต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม มีสองสาขาความร่วมมืออยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมเพื่อดำเนินงาน คือ

  1. Exchange of Information on Disease Surveillance (Influenza,Dengue, Tuberculosis, Environmental Health and Tobacco)

  2. Quality Assurance on Pharmaceutical Product

  อ่านสรุปผลการประชุมคลิกที่นี่   


 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
  13 ตุลาคม 2554