ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการทดลองข้อสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

 • ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนเรื่องการทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยแบ่งกล่มทดลองข้อสอบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้อสอบการเขียนและการอ่านสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก และกลุ่มที่ 2 ข้อสอบการฟังและการอ่านสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมการทดลองข้อสอบมาที่กระทรวงฯ และกระทรวงฯ ได้ส่งรายชื่อให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วนั้น  การนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดลองข้อสอบดังนี้  กลุ่มที่ 1 (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบคลิกที่นี่)

  สอบวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกำหนดการดังนี้

  09.45 - 10.00 น.                                 ลงทะเบียน และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

  10.00 - 11.30 น.                                 สอบการเขียน

  11.30 - 11.45 น.                                 กรอบแบบสอบถาม

                           ----- พักกลางวัน -----

  13.00 - 14.30 น.                                 สอบการอ่าน

  14.30 - 14.45 น.                                 กรอกแบบสอบถาม  กลุ่มที่ 2 (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบคลิกที่นี่)

  เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องเรื่องความพร้อมของตัวข้อสอบ จึงขอเลื่อนกำหนดการทดลองข้อสอบกลุ่มที่ 2 การฟังและการอ่านสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป ไปเป็น วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป

   


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  6 ตุลาคม 2554