การประชุม HMM ครั้งที่ 29 และ RC สมัยที่ 64

  • สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัด (๑) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒๙ (Twenty-Ninth Meeting of Ministers of Health of the Countries of WHO South-East Asia Region: HMM) ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Shiv Vilas เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน สาธารณรัฐอินเดีย (๒) การประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ ๖๔ (64th Session of WHO Regional Committee for South East-Asia : RC) ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจะมีพิธีเปิดการประชุม HMM และ RC พร้อมกัน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    19 สิงหาคม 2554