การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 • สหประชาชาติมีกำหนดจะจัดการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๖๕/๒๓๘ การประชุมจะแบ่งออกเป็น ๒ การประชุมคู่ขนาน คือ ๑) การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ซึ่งจะมีการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐสมาชิก และ ๒) การหารือโต๊ะกลม (Round tables) จะมี ๓ หัวข้อหลักดังนี้

  ๑) The rising incidence, development and other challenges and the social and economic impact of non-communicable diseases and their risk factors

  ๒)  Strengthening national capacities, as well as appropriate policies, to address prevention and control of non-communicable diseases

  ๓)  Fostering international cooperation, as well as coordination, to address non-communicable diseases

   


 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
  19 สิงหาคม 2554