ลาวแต่งตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่และปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ

 • กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสรุปผลการประชุมสภาแห่งชาติของประเทศลาวเมือวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีใจความสำคัญดังนี้

  1. นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ (1) แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาชนบท (2) มุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย (3) ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นระเบียบของสังคม

  2. แต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐบาลชุดใหม่ โดย ศ.ดร. เอกสะหว่าง วงวิจิด เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รายชื่อทั้งคณะฯ ปรากฏในเอกสารแนบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

  3. ปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ

  - ตั้งกระทรวงใหม่ ได้แก่ "กระทรวงภายใน" "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" "กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร"

  - ผนวกรวมหน่วยงานเก่าตั้งเป็นกระทรวง ได้แก่ "กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว" "กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา"


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  30 มิถุนายน 2554