ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามระบบสรรหาผู้สมัครรับทุน ปี 2554 งวดที่ 2

  • กระทรวงสาธารณสุขขอแจ้งประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระบบสรรหาผู้สมัครรับทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 งวดที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ดังรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการทดสอบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

    ผู้มีรายชื่อโปรดไปเข้ารับการทดสอบฯ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร (แผนที่) ตามวันที่ระบุในเอกสารแนบ เวลา 12.45 - 16.00 น.  (ควรถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 12.30 น.) พร้อมนำบัตรประจำตัวไปด้วย


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    3 มิถุนายน 2554