การเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 1

 • เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดการเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้า โดยร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบรูไน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลามได้ร่วมกันลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม


  การเจรจาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและบรูไนฯ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบรูไนฯ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ (3) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและบรูไนฯ ในเรื่องที่เป็นปัญหาหรือประเด็นเร่งด่วน และ/หรือมีความสำคัญลำดับสูงตามนโยบายของรัฐบาล และ (4) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ


  สำหรับกรอบการการเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย – บรูไนฯ ครั้งที่นี้ ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 ด้านได้แก่

  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพยาบาล (Human Resource Development –Nursing)

  2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค (โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก วัณโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และยาสูบ) (Exchange of Information on Disease Surveillance (Influenza, Dengue, Tuberculosis, Environmental Health and Tobacco)

  3. การประกันคุณภาพยา (Quality Assurance on Pharmaceutical Products)

  4. อาหารปลอดภัย (Food Safety)

  5. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)


  ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศเห็นชอบให้มีการการประชุมทวิภาคี 2 ระดับ คือ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ทุกปี และ ระดับรัฐมนตรี ทุก 2 ปี โดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  12 เมษายน 2554