การประชุมเรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากเอเปค

  • เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีทันตแพทย์หญิงโสภิดา ชวนิชกุล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบเอเปค และนางสาวเขมฤทัย เขมรัตน์ จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รูปแบบใหม่ของขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากเอเปค โอกาสนี้ผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเสนอโครงการฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านเอเปคของกระทรวงสาธารณสุขได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการเสนอโครงการได้ที่นี่)


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    17 ธันวาคม 2553