การประชุม HMM ครั้งที่ 28 และ RC สมัยที่ 63

  • เมื่อวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 28 (28th Meeting of Ministers of Health of WHO South-East Asia Region: HMM) และการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 63 (63rd Session of WHO Regional Committee for South East-Asia: RC)  ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศ สมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ สหภาพพม่า เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและผลักดันนโยบายความร่วมมือสาธารณสุขในภูมิภาคฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของภูมิภาคฯ ให้สอดคล้องกับข้อมติสมัชชาอนามัยโลก รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ แผนงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ตลอดจนกำหนดนโยบายความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคร่วมกัน โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม    หัวข้อเด่นในการประชุมครั้งนี้ คือ ชุมชนเมืองกับสุขภาพ (Urbanization and Health) และประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration on Urbanization and Health) นอกจากนี้ยังมีหัวข้อหารือที่สำคัญอีก เช่น การแก้ปัญหาเชื้อเดื้อยาต้านจุลชีพ การป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย โรคท้องร่วงเฉียบพลันและโรคระบบทางเดินหายใจ การลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก การประกันสุขภาพ สุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนานโยบายการต่างประเทศให้สอดคล้องกับการสาธารณสุขโลก    ในการจัดการประชุมครั้งนี้สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายฝ่าย จึงขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันทำให้การประชุมประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    24 กันยายน 2553