บทความเรื่อง Demographic 'Time Bomb' or Demographic 'Dividend' : Myths Surround Ageing Population in Asia

  • กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่บทความของ S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรสูงอายุในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย อ่านบทความคลิกที่นี่


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    23 กันยายน 2553