การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 • เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมแชงกรี-ลา สาธารณรัฐสิงคโปร์


  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จำนวน 9 เรื่อง ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ประกอบด้วย (1) การเพิ่มงบค่าใช้จ่ายรายหัวการรักษาพยาบาลฟรี เพิ่มอีก 145 บาทต่อหัว (2) การรักษาฟรีในโรคสำคัญและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น (3) ขยายสิทธิการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ประกันตนไปยังบุตรและคู่สมรส (4) การแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคอ้วน ซึ่งไทยประสบปัญหานี้ถึง 1 ใน 3 ของประชากร โดยได้ทำการตรวจคัดกรองโรคและให้การรักษาฟรีอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มรณรงค์ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนไทย เรื่องกินอาหารที่ลดความหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการออกกำลังกาย (5) การให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ซึ่งมีจำนวนปีละ 800,000 คน ได้รับไอโอดีนป้องกันเด็กเป็นโรคปัญญาอ่อน (6) การปรับปรุงกฎหมาย โดยย้ำให้มีการเติมไอโอดีนในเกลือและน้ำปลา (7) การให้เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมฟรี (8) รณรงค์ลดละเลิกเหล้า บุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก และ (9) ในปี 2553-2554 จะยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลในระดับตำบลและหมู่บ้าน ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ที่ได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก


  ซึ่ง 9 ประเด็นด้านสาธารณสุขของไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอดังกล่าว ได้รับการชื่นชมจากที่ประชุม เนื่องจากสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน


  สำหรับการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันตอบรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในปี 2555 และคาดว่าอาจจะจัดขึ้นราวเดือนกรกฎาคม


  อนึ่ง สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดทำ สรุปผลการประชุม รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้การเข้าร่วมของคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำเร็จลุล่วงด้วยดี • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  25 สิงหาคม 2553