การประชุมเพื่อติดตามผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63

  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ    -----------------------------------------------------------------


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    11 มิถุนายน 2553