การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63

  • ด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63 (63rd World Health Assembly) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส    นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 127 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย    อย่างไรก็ดี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) หนึ่งในคณะผู้แทนไทยได้จัดทำ เว็บไซด์ http://sites.google.com/site/thaiwha2553/เพื่อเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก การเตรียมตัวก่อนการประชุม และการเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเนื้อหาทั้งด้านวิชาการและการจัดการทั่วไป


    -----------------------------------------------------------


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    11 มิถุนายน 2553