การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการนำเสนอ (Presentation Skills Course)

 • เมื่อวันที่ 8 - 12 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการนำเสนอ (Presentation Skills Course) ครั้งที่ 2 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ถนนศรีอยุธยา ให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ/หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายภาคีสุขภาพ รวม 16 ราย  


  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการนำเสนอครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน 2552 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของกระทรวงฯ และเครือข่ายภาคีสุขภาพ สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างประเทศ การจัดฝึกอบรม/ดูงาน การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งหากได้รับการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างถูกต้อง จะสร้างลักษณะความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งจะเสริมสร้างความเข้าใจกันระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด


  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการคิดและออกแบบการนำเสนอที่เป็นระบบ มีทักษะและเทคนิคการนำเสนอ และสามารถสื่อสารการพูดในที่ชุมชนได้อย่างมีหลักการ วิธีการฝึกอบรม ใช้การบรรยายด้วย LCD Projector วิดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ มีการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายเดี่ยวและเป็นกลุ่ม และวิพากษ์/วิเคราะห์การนำเสนอ และให้แนวทางการปรับแก้ไขเฉพาะรายโดยวิทยากรชาวต่างประเทศและชาวไทย


  การฝึกอบรมครั้งนี้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยดีด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี


  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 


    • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  18 มีนาคม 2553